Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Tình Đời Nghệ Sĩ - Đàm Vĩnh Hưng (Dam Vinh Hung - Love Life Artists)


My favourite music and my favourite bonus picture name: Phineas and Ferb Across the Second Dimension. I've got Vietnamese and English lyrics, like this: Ferb's English Song (green) and Phineas's Vietnamese Song (red). How about you can song or karaoke. Good luck :) Yêu thích âm nhạc và hình ảnh tiền thưởng tên yêu thích của tôi: Phineas và Ferb: Xuyên qua Chiều không gian thứ. Tôi đã có lời Việt và tiếng Anh, như thế này: bài hát tiếng Anh của Ferb (xanh) và bài hát tiếng Việt của Phineas (màu đỏ). Làm thế nào về bạn có thể bài hát hoặc karaoke. Chúc may mắn :)
Video Rating: 0 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét