Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Say Tình - Đàm Vĩnh Hưng (Dam Vinh Hung - Say Love)


My favourite music and my favourite bonus picture name: Dr. Heinz Doofenshmirtz and Perry the Platypus (It's About Time in Phineas and Ferb) I've got Vietnamese and English lyrics, like this: Dam Vinh Hung's English Song and Dr. Heinz Doofenshmirtz's Vietnamese Song. (NOTE: Sorry this speech bubble in comments is error, I don't understand like that.) How about you can song or karaoke. Good luck :) Yêu thích âm nhạc và hình ảnh tiền thưởng tên yêu thích của tôi: Tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz và Thú mỏ vịt Perry (It's About Time ở Phineas và Ferb). Tôi đã có lời Việt và tiếng Anh, như thế này: bài hát tiếng Anh của Đàm Vĩnh Hưng và bài hát tiếng Việt của Tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz. Làm thế nào về bạn có thể bài hát hoặc karaoke. Chúc may mắn :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét