Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Nửa Vầng Trăng Remix - Đàm Vĩnh Hưng (Dam Vinh Hung - Half-Moon Remix)


My favourite music and my favourite bonus picture name: Phineas and Ferb Across the Second Dimension (video game). I've got Vietnamese and English lyrics, like this: Phineas's English Song and Ferb's Vietnamese Song. How about you can song or karaoke. Good luck :) Yêu thích âm nhạc và hình ảnh tiền thưởng tên yêu thích của tôi: Phineas và Ferb: Xuyên qua Chiều không gian thứ (trò chơi). Tôi đã có lời Việt và tiếng Anh, như thế này: bài hát tiếng Anh của Phineas và bài hát tiếng Việt của Ferb. Làm thế nào về bạn có thể bài hát hoặc karaoke. Chúc may mắn :)
Video Rating: 5 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét