Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Huyền Thoại Nàng Tô Thị - Đàm Vĩnh Hưng (Dam Vinh Hung - She Legend To Thi)


My favourite music and my favourite bonus picture name: My Little Pony: Friendship Is Magic (Mare in the Moon, Elements of Harmony, The Return of Harmony - Part 1, 2) and Phineas and Ferb Across the Second Dimension. I've got Vietnamese and English lyrics, how about you can song or karaoke. Good luck :) Yêu thích âm nhạc và hình ảnh tiền thưởng tên yêu thích của tôi: My Little Pony: Friendship Is Magic và Phineas và Ferb: Xuyên qua Chiều không gian thứ. Tôi đã có lời Việt và tiếng Anh, làm thế nào về bạn có thể bài hát hoặc karaoke. Chúc may mắn :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét