Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Có Lẽ Nào - Đàm Vĩnh Hưng (Dam Vinh Hung - Which Probably)


My favourite music and my favourite bonus picture name: Twilight Sparkle (Mare in the Moon in My Little Pony: Friendship is Magic). I've got Vietnamese and English lyrics, how about you can song or karaoke. Good luck :) Yêu thích âm nhạc và hình ảnh tiền thưởng tên yêu thích của tôi: Twilight Sparkle (Mare in the Moon ở My Little Pony: Friendship is Magic). Tôi đã có lời Việt và tiếng Anh, làm thế nào về bạn có thể bài hát hoặc karaoke. Chúc may mắn :)
Video Rating: 5 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét